Home

Mänskliga rättigheter i konflikt med varandra

Rättigheter i kris och konflikt Oxfam Sverig

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är grundstenen för de rättigheter som Amnesty och alla våra supportrar runt om i världen kämpar för. Mer än 50 år har gått sedan vårt arbete påbörjades, och vi fortsätter att kämpa för rättvisa, frihet, sanning och värdighet på platser där rättigheterna nekas Re: Uppsats mänskliga rättigheter Har inga direkta tips på ämnen, men skulle vilja ge några andra förslag: När du skriver om vilka rättigheter som aktualiseras så var noggrann med att kolla så att landet du valt har ratificerat konventionen som rättigheten finns med i

Mänskliga rättigheter: Individens rättigheter. De mänskliga rättigheterna gäller alltid och måste hela tiden respekteras. vissa undantag kan göras i krig, men då gäller å andra sidan krigets lagar (se nedan). Traktaträtt: Inom internationell rätt är traktat en samlingsterm för frivilliga skriftliga överenskommelser mellan stater Rättigheter ställs mot varandra När det gäller en pandemi som coronaviruset kan olika rättigheter krocka med varandra. Till exempel kan rätten att röra sig fritt behöva begränsas för att rätten till hälsa ska kunna garanteras. Hur ska vi tänka när olika mänskliga rättigheter hamnar i konflikt? Vem avgör vad som är rätt och fel Krig och övergrepp mot mänskliga rättigheter är två sociala processer som är tydligt sammankopplade med varandra. Under de senaste 100 åren har den här kopplingen fördjupats och förstärkts i och med att den teknologiska utvecklingen har ökat krigets destruktiva kapacitet och förlustsiffrorna i relativa antal har skifta

Ge exempel på hur olika mänskliga rättigheter kan stå i konflikt med varandra Vilka möjligheter har massmedia idag att påverka människor och samhällsutvecklingen samt vilka möjligheter ger informationstekniken mänskligheten/ medborgarna att påverka i samhälle Det är sant att samvetsfriheten är en mänsklig och grundläggande rättighet. Däremot är situationen inte så enkel. I abortfrågan är det nämligen så att samvetsfriheten kommer i konflikt med andra rättigheter: särskilt rätten till fysiskt självbestämmande och personlig integritet samt rätten till reproduktiv hälsa i samband med abort Så, öborna bestämmer sig för att låta förbudet mot tortyr ingå i de Mänskliga Rättigheterna. Och de enas också om att alla är lika inför lagen, alltså, att alla lagar skall gälla lika för alla männniskor, och att polis och domstol måste behandla alla enligt samma principer Traditionellt sett betraktas de mänskliga rättigheterna som individuella. Det kan dock ibland finnas skäl att se på kollektiva rättigheter och hur individuella och kollektiva rättigheter kan stå i konflikt med varandra. I de kollektiva mänskliga rättigheterna sker en förskjutning från individen till gruppen

Kris och konflikt - Amnesty Sverig

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Demokratiska republiken Kongo är allvarlig. De östra delarna av landet präglas sedan två decennier av en lågintensiv väpnad konflikt, där inhemska och utländska väpnade grupper strider mot varandra och mot regeringsarmén. Under 2016 eskalerade ocks En allvarlig utmaning för arbetet med de mänskliga rättigheterna är att slå fast vilka rättigheter som gäller då olika rättigheter hamnar i konflikt med varandra. Som exempel kan nämnas barnens bästa kontra vuxnas rättigheter till karriär - kvinnors och mäns reproduktiva rättigheter - minoriteter kontra majoriteter Västbanken, konflikten mellan mänskliga rättigheters auktoritet och nationell suveränitet. Argumentationsanalys om Västbanken efter sexdagarskriget. Oliver Filipov Madjar Avdelningen för mänskliga rättigheter Historiska institutionen Kurskod: MRSG31 Termin: VT 2020 Omfång: Antal ord (13863 religiösa perspektiv. Kursen behandlar de sakfrågor där mänskliga rättigheter och samtida religion hamnar i konflikt med varandra, krocken mellan individuella och kollektiva rättigheter. Kursen presenterar en flervetenskaplig översikt över och introduktion till mänskliga rättigheter och religion utifrån aktuella debatter. Studente

Lättläst - Regeringskanslie

Fortsättningskursen inleder med att belysa mänskliga rättigheter utifrån två teman som är intimt förknippade med varandra: diskriminering och våld. I en tematisk fallstudie studeras vidare mänskliga rättigheter i en kontext, exempelvis ett land, en region, en konflikt eller en internationell aktör Även i tider av kris och konflikt har människor rätt till ett tryggt liv som präglas av självbestämmande. Vi kämpar för att säkerställa att människor som drabbas av kris och konflikt har det de behöver för att fortsätta leva sina liv utan våld, hunger och fattigdom- även i de allra svåraste situationerna Frågan blir då i vilken mån som nationens suveränitet och individens oförytterliga rättigheter som människa förstärker eller hamnar i konflikt med varandra. Här ska man för det första inte glömma att föreställningen om nationen var en radikal idé som omedelbart expanderade utrymmet för individens frihet bortom de stela och hierarkiska strukturer som kännetecknade feodala och klanbaserade samhällen rättigheterna av civilbefolkningen under en ockupation och ska se till att deras civila och mänskliga rättigheter i denna upprätthålls. Uppsatsen kommer undersöka hur människors mänskliga rättigheter tas till hänsyn i konflikten där ett vägledande dokument är den fjärd

historia samt vad de innebär i dagens samhälle. Demokrati och mänskliga rättigheter är inte identiska begrepp men de är tätt knutna till varandra. Viktiga mänskliga rättigheter som åsiktsfrihet och mötesfrihet har en direkt koppling till demokratibegreppet. Sett till denna uppsats syfte så kräv FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (utdrag): Artikel 1 Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap. Artikel 3 Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Artikel 1

Förslag på hur föreläsningen kan tillämpas

FN, folkrätten och mänskliga rättigheter - Skolbanke

FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna - Amnesty

 1. Fredens och krigets lagar. Vanligen talar man om folkrättens två delar: fredens och krigets folkrätt. Fredens folkrätt innehåller bland annat FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men den handlar också om bestämmelser för diplomatiska förbindelser, havsrätt, rymdrätt, internationell handel och annat
 2. En del mänskliga rättigheter bryts i konflikten i Ukraina. Av den totala summan flyktingar är det omkring 130 000 som är barn. Det är ungefär 1000 flyktingar som blivit tvungna att skydda sig i orena skyddsrum i Donetsk. I de mänskliga rättigheterna framgår det att barnet ska gå först och är med andra ord prio-ett
 3. Mänskliga rättigheter utgör en standard som av nödvändighet påverkar alla politiska samhällen, gör dem ansvariga för hur de behandlar sina medborgare-medlemmar. Det betyder inte att det finns en enhetlig, samlad bild av vad som utgör mänskliga rättigheter. Diskursen kring mänskliga rättigheter uppvisar ett stort mått av splittrin
 4. Nu på senaste tiden byggs folkrätten upp av FN-stadgan, de mänskliga rättigheterna och de internationella domstolarna. Det handlar främst om hur stater får/ska vara mot varandra. Ett exempel är hur man ska bete sig i krig. Det är en samling internationella regler och avtal som sluts mellan länder
 5. Fred är så mycket mer än frånvaron av väpnad konflikt. Freden behöver förverkligas i familjer, i bostadsområden, i städer, mellan grupper och nationer. Dessa olika sorters fred hör ihop och förutsätter varandra. Fred och mänskliga rättigheter är inget som kommer av sig själv, fred måste byggas och vi bygger den tillsammans

Mänskliga rättigheter = Vad varje människa bör få. (Kollektiva) mänskliga rättigheter = Traditionellt sett betraktas de mänskliga rättigheterna som individuella. Det kan dock ibland finnas skäl att se på kollektiva rättigheter och hur individuella och kollektiva rättigheter kan stå i konflikt med varandra Hej igen bloggen! Nu är det dax att börja analysera denna konflikt ifrån två olika perspektiv. Detta gör man för att förstå krig och konflikter i internationella relationer bättre, man kan se händelserna från olika håll = alltså olika perspektiv. De mänskliga rättigheterna i Colombia har fått stora konsekvenser och negativa effekter pga. de brott som begåtts av de olika. Människovärdesprincipen innebär att staten lovar att respektera vars och ens mänsklighet, det vill säga värdighet. Mänskliga rättigheter är grundläggande anspråk på den respekt som alla människor är lika berättigade till, och som staten inte kan förvägra dem

Konflikten i DR Kongo har orsakat mycket mänskligt lidande och lett till grova övergrepp på de mänskliga rättig- heterna. Kongokrigen hör till de blodigaste konflikterna sedan andra världskriget. Upattningsvis har över 5 miljoner människor dött under de två Kongokrigen och i de fortsatta konflikterna i östra delarna av DR Kongo Några tips hur du kan hantera en konfliktfylld situation med lågaffektivt bemötande: - Höj inte rösten, om möjligt sänk din ton istället. - Prata inte så mycket i stunden, det kan ni göra efteråt. - Anvisa istället för att tillrättavisa och backa när barnet går undan från dig Icke-statliga organisationer (non-governmental organisations, NGO) är i dag viktiga aktörer oavsett om det handlar om mänskliga rättigheter, fattigdom, miljöfrågor eller naturkatastrofer.. I Sverige finns det hundratals NGO:s som på olika sätt arbetar med att förbättra villkoren för människor här hemma, men också med att bilda opinion för rättvisa, solidaritet och delaktighet.

Uppsats mänskliga rättigheter - Pluggakuten

Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. (Artikel 1) Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag. (Artikel 2 I ansvaret ingår insikten att vi angår varandra, att vi ingår i varandras liv - och att jag just nu, då vi samagerar, talar med varandra, grälar eller jobbar ihop under lektionen, håller något av ditt liv i min hand Under veckorna 2 - 6 ska du få arbeta med fred och konflikt där du ska lära dig mer om bl.a. mänskliga rättigheter, hjälporganisationer och varför en konflikt uppstår samt hur man kan lösa den Under våren 2011 pågick stora folkliga uppror mot myndigheterna i många länder i Mellanöstern och Nordafrika. Proteströrelserna under det som kallas Den arabiska våren hade som främsta krav att den regerande diktatorn i de olika länderna skulle avgå. Upproren inspirerade varandra, men utvecklades var för sig Mänskliga rättigheter är ett sätt att göra prioriteringar när inte alla mål kan förverkligas med de resurser som finns eller när mål hamnar i konflikt med varandra. Ta som exempel att ni i en kommun ska göra investeringar för att förbättra infrastrukturen och samtidigt behöver förbättra LSS-vården

Folkrätt och krigets lagar Internationell politik och

I dag på FN-dagen för de mänskliga rättigheterna vill vi höja våra röster för ett mänskligare Sverige. En våg av främlingsfientlighet och rasism går genom Europa. Ideologier och politiska rörelser som borde ha förpassats till historiens soptipp är åter på frammarsch mindre än 70 år efter andra världskriget och bara tjugo år efter massmördandet på Balkan och i Rwanda Mänskliga rättigheter G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp med varandra: diskriminering och våld. en konflikt eller en internationell aktör. De rättighetsfrågor som kontexten aktualiserar behandlas och analyseras utifrån självbestämmande, kolonialism,. Samtidigt som det nyliberala tänkandet slog igenom under slutet av 1970-talet blev mänskliga rättigheter allt viktigare i global politik. Den australiensiska filosofen Jessica Whyte visar i en ny bok hur dessa politiska krafter format varandra. Medan nyliberala tänkare som Friedrich Hayek och Milton Friedman använde idén om mänskliga rättigheter för att bekämpa sociala. IMER Mänskliga rättigheter 41-80 VT-07 Lars Larsson Ormvråksgatan 42 215 62 MALMÖ samhällsbevarande kraft där konflikterna i samhället löses utan att samhällssystemet Men då det finns en risk för att rättigheter i denna frihetsdeklaration krockar internt med varandra så behöver dessa rättigheter i en del fall begränsas

Så denna konflikt är nog en av de mest kända. För det har pågått länge med tusentals olycksoffer. Denna konflikt är ganska komplicerad men egentligen inte. Så anledning till konflikten är att det finns två olika folk som vill bo på samma ställe. Det finns plats för båda men de vill inte bo med varandra så detta funkar inte Alla människor, var de än bor, måste följaktligen få lära sig att resonera och att utveckla mänskliga värderingar - som en grundval för fred och mänskliga rättigheter. Dessa tankar utvecklades redan 1942, mitt under kriget, i ett möte i London mellan några intellektuella bland de allierade Det var starten på konflikten, men ju längre den har hållit på desto värre har en blivit. De har krigat i 50år med varandra över landet som Israelerna fick. Men med åren har Israelerna, sakta men säkert slagit tillbaka Palestinierna, vilket har gjort att de har tagit mer land än vad som FN bestämde att det skulle tillhöra nya Israel Vad mänskliga rättigheter är och hur de motiveras är exempelvis ett helt filosofiskt område och vissa hävdar med rimliga argument att mänskliga rättigheter inte ens existerar, eller att de är kulturell konstruktion i vissa delar av västvärlden och inte har någon giltighet i andra delar av världen — eller till och med är en del i ett narrativ som upprätthåller en makthierarki.

mänskliga rättigheter, såväl i egen verksamhet som genom sina affärsförbindelser. 2. Situationer kan uppstå då nationell lagstiftning kommer i konflikt med internationellt erkända standarder. I sådana fall ska företaget sträva efter att upprätthålla det internationella regelverket, om detta ger bättre rättighet oc Inlägg om mänskliga rättigheter skrivna av Vandraren. Religionsfrihet som en mänsklig rättighet? Ja, det var titeln på en paneldiskussion vid den just avslutade International Studies Associations konferens i Montréal.Tanken var inte att ifrågasätta religionsfriheten, utan tvärtom att problematisera de konflikter mellan rättigheter som vi vet existerar Jämställdhet mellan könen inom sociala, politiska och ekonomiska sfärer är en grundläggande förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Fattigdom har en stark genusdimension och kvinnor hör ofta till de mest utsatta i samhället. Detta kallas för intersektionalitet. Det är alltså när olika faktorer samverkar och gör att individer drabbas ännu hårdare Situationen för mänskliga rättigheter i alla FN:s medlemsländer granskas även regelbundet av FN:s råd för mänskliga rättigheter. MR-rådet kan även löpande ta upp brådskande situationer där mänskliga rättigheter kränks. För länder där MR-rådet anser att det behövs en särskild granskning har speciella landrapportörer utsetts Politisk säkerhet - rätten att få åtnjuta sina mänskliga rättigheter och uttrycka sig fritt. De sju områdena är mycket användbara för att bredda analysen av konflikt- och katastrofområden. En viktig aspekt i dessa analyser är insikten om hur de sju områdena ofta är tätt sammankopplade med varandra

Mänskliga rättigheter i postkonfliktuella samhälle

behandlar brukarens rättigheter och arbetsmiljölagen (1977:1160; AML) behandlar arbetstagarens rättigheter. Det finns ingenstans uttryckt att den ena lagen står över den andra och i praktiken kan dessa ibland hamna i konflikt med varandra vilket medför att den ena parten måste ge vika för den andres rättigheter Med konflikt menar jag motstridiga intressen och ändliga resurser. Allas lika värde upphör däremot så fort en resurs är ändlig. Allas lika värde är något man kan tycka och säga när det inte finns någon kostnad. Det blir en floskel. Missförstå mig inte. Jag ställer givetvis mig bakom FN deklarationen om mänskliga rättigheter mänskliga rättigheter i läroplanerna för att säkerställa . 12 lighet att lösa meningsskiljaktigheter och konflikter på fredlig väg med respekt för varandras rättigheter samt med varandra när det är lämpligt för att uppfylla målen . 1 som begreppet mänskliga rättigheter används explicit i dessa lagtexter. Det är emellertid bara under en relativt kort tid som mänskliga rättigheter har varit en internationell juridisk fråga. Fram till andra världskrigets slut var mänskliga rättigheter uteslutande en moralisk och/eller politisk fråga på det internationella planet

Massmedia och mänskliga rättigheter Flashcards Quizle

Rättigheter och rättsskipning. De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen 21 Det finns situationer då olika mänskliga rättigheter krockar med varandra, exem-pelvis religionsfrihet mot rätten att välja sin partner. Diskutera hur en sådan situ-ation kan lösas. 22 I artikel 16 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna står det: Fullvuxna män och kvinnor har rätt att uta

Inlägg om mänskliga rättigheter skrivna av Anders Gabrielsson. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna har nyss fyllt 60 år. De är ett värdigt mål, en dröm om en värld där alla människor kan leva ett fritt och värdigt liv, född ur Andra världskrigets fasor och hoppet om att för alltid kunna undvika dem Svensk skatteindrivning bryter mot mänskliga rättigheter Myndigheterna kontrollerade inte med varandra i vilket skede handläggningen befann sig. Försäljningen överklagades men tingsrätten fann ingen grund att annullera den. Här noteras att en större skillnad kan medföra en konflikt med egendomsskyddet EU fattade på måndagen beslut om sanktioner mot fyra ledande kineser för brott mot mänskliga rättigheter gällande folkgruppen uigurer i Xinjiang.Kina slo Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd

Folkrätten har sakta vuxit fram under de senaste 150 åren, och är med dagens teknologi viktigare än någonsin (biologiska vapen och atombomber bör helst inte användas.) Interaktion mellan två olika länder är känsligt, då det påverkar så många människor, och en konflikt som inte blir löst på rätt sätt (fredligt) kan sluta i katastrof • De mänskliga rättigheterna måste försvaras och utvecklas. Konflikter mellan olika rättigheter kan bara lösas med hjälp av mänskligt förnuft. • Alla ska vara fria att hysa vilka åsikter de vill och att leva enligt den livs - åskådning de önskar så länge det inte inkräktar på andras rättigheter

Påven Franciskus besöker Sverige - Sveriges kristna råd

Idén om mänskliga rättigheter är gammal. Redan hos antikens filosofer fanns ett frö till den. Långt senare under 1700-talet utvecklades idéerna om mänskliga rättigheter i bland annat Frankrike, Storbritannien och senare USA. Artiklarna 1-21 är klassiska rättigheter i liberal västerländsk tradition Vilka rättigheter man har som människa gentemot staten är väldefinierat men vilka rättigheter har du och din partner gentemot varandra? Respekterar ni varandras mänskliga rättigheter? Jag har sammanställt de delar av FN:s mänskliga rättigheter som går att tolka in i relationer mellan individer rebellgrupper inom ett land strider mot regimen eller mot varandra. När övergår egentligen en allvarlig och hotfull situation med svåra motsättningar till en inre väpnad konflikt? Rätten att söka asyl är en fundamental mänsklig rättighet som slås fast i artikel 14

Debattör: Bryter Sveriges abortlagstiftning mot de

mänskliga rättigheterna, särskilt civil krishantering. En årsrapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen utarbetas av vice ordföranden/den höga representanten och antas av rådet. Den ger en överblick över situationen för de mänskliga rättigheterna i världen och över EU:s insatser under det gångna året Se denna video för att lära dig den grundläggande rättigheten enligt artikel 2 av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom. Konfliktlösarna är den helt unika och exklusiva föreläsningen där landets främsta diplomat och konfliktlösare Jan Eliasson, tillsammans med Årets talare 2019, Elizabeth Kuylenstierna ger dig och dina kollegor tips, råd och verktyg i hur ni skapar en kreativ arbetsmiljö, utan onödiga konflikter med samsyn mellan medarbetarna och får ut den fulla potentialen av hela organisationen

Fredliga och inkluderande samhällen – Spillosoferna

Samhällskunskap - Mänskliga rättighete

PDF | On Jan 1, 2005, Torben Spaak published Rättsstat, demokrati och mänskliga rättigheter | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Då hamnar de negativa och de positiva rättigheterna i konflikt med varandra. Men det bör gå att lösa med en bra balans mellan de två rättigheterna genom att man tillfredsställer de grundläggande behov. Givetvis så är inte alla människor nöjda med dagens formulering av de mänskliga rättigheterna

Mänskliga rättigheter Motion 2001/02:U305 av Holger

i konflikt med varandra. Som ett komplement till Etisk kod för arbetsterapeuter finns en Modell för etisk mänskliga rättigheter och gäller oavsett parternas kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt Förhållandet mellan en stat och världssamfundet beror till stor del på hur det internationella systemet tolkas. I till exempel FN kan går det ofta att se hur de olika perspektiven kolliderar med varandra. Ibland är besluten påverkade av realismen, ibland av liberalismen. LÄS MER: Mänskliga rättigheter. LÄS MER: Ekonomins globaliserin Syftet med denna kurs är att granska och problematisera olika tolkningar av förhållandet mellan fredsbevarande strategier och arbete för mänskliga rättigheter. Särskilt uppmärksammas nya former av utmaningar i krig samt analys av politiska, rättsliga och etiska frågor som uppstår i samband med väpnade konflikter Demokrati och mänskliga rättigheter är grundläggande principer i vårt samhälle. Men vad står de för och hur är de relaterade till varandra? I denna kurs ges en introduktion till de mänskliga rättigheternas innebörd med särskilt fokus på de utvecklingar som kännetecknar dagens europeiska och svenska demokrati. Livsåskådningarnas, både de sekulära och de religiösa, betydelse.

Basmaterial om mänskliga rättigheter för gymnasieskolan med texter och övningar, bl.a. Rättigheter nu ett uppdaterat elevmaterial på lättläst svenska med inlästa ljudfiler. Det finns också fördjupning i ämnesområdena Mänskliga rättigheter i USA och Flyktingar och migranter Andersson, D-E 2013, Mänskliga rättigheter i konflikt och samspel med religion - en mångbottnad historia. i H Stenström (red.), Religionens offentlighet. Om religionens plats i samhället. Artos & Norma, s. 183-204 Följderna av 11 september-dåden i USA 2001 har under 15 år kommit att prägla allt från terrorforskning till debatten om mänskliga rättigheter och studier om konflikt och fred. SVT Nyheter.

 • Maler und Lackierer Jobs.
 • Möjligt att ange ålder på.
 • Rammstein Trondheim.
 • Mantorp apex.
 • Din födelsemånad avslöjar vad du är om 10 är.
 • Slank katt korsord.
 • Promenade autour de Lyon avec son chien.
 • Majsbröd utan ägg.
 • Santa Lucia Hill history.
 • Inguinal ligament.
 • Afrikas öknar.
 • Dockplatsen Region Skåne.
 • Yak baby.
 • Saltfläckar läderskor.
 • Mtb leder västmanland.
 • Lägenhet Marstrand uthyres.
 • Pitney Bowes K700 ink.
 • Kermit meme.
 • Spotted Deutschland.
 • Ateljé Lyktan oppi.
 • Partnerhoroskop Jungfrau Wassermann 2019.
 • Canon Rebel T6 Sverige.
 • Ragweed in Alabama.
 • Fastigheter Södertälje till salu.
 • Inditex hållbarhet.
 • Whiplashskada ersättning Folksam.
 • FC Bilbao.
 • Snowball Melone.
 • Delta båt 26.
 • Inojin death.
 • Ravioli valnötter.
 • Droit de vote des femmes Suisse.
 • Best R&B Music videos of the '90s.
 • Web site.
 • Libratone Live manual.
 • Nyttiga grova kringlor.
 • Volcano USA Yellowstone.
 • Prinz Philip Mutter.
 • Getty Images video.
 • Jane Seymour Freddie Mercury.
 • Gigantisk Engelska.